OTEVŘENÝ DOPIS

PŘEJEME SI

ROZŠÍŘIT

MOŽNOSTI

VZDĚLÁVÁNÍ

ŠANCE PRO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠANCE PRO VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEJEME SI ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

Vážení členové vlády, poslanci a senátoři,
 
dosud jsou dětem a mladým lidem předepsány formy a očekávané výstupy vzdělávání. Jsme zklamáni, když děti ztrácí vnitřní motivaci a vzdělávání jim nedává smysl. Postrádáme důvěru ve schopnosti rodičů, dětí a mladých lidí rozhodovat o svém vzdělávání a řešit důsledky vlastních rozhodnutí.
 

My ani naše děti nemáme ve vzdělávacím systému naplněné potřeby autonomie, vzájemné úcty, respektu a důstojnosti. Obracíme se proto na Vás. Přejeme si změnit legislativu tak, aby byly naplněny potřeby všech aktérů ve vzdělávání. Chceme otevřít veřejnou diskusi mezi dětmi, mladými lidmi, dospělými a zahájit s Vámi jednání o řešeních.

Je pro nás důležitá především možnost volby vlastních vzdělávacích cest a možnost rozhodovat o vytváření podmínek pro rozvíjení schopností, dovedností a vědomostí. Rádi bychom, aby všichni mohli vyrůstat a učit se v prostředích, ve kterých budou mít naplněny svoje potřeby. Přejeme si rozšířit možnosti vzdělávání v ČR.

Proto navrhujeme úpravu legislativy tak, aby:

  • umožňovala zachování stávajících škol i vzdělávacích programů a současně otevřela cesty pro vytváření vlastních různorodých vzdělávacích příležitostí.
  • školní docházka byla dobrovolná a vznikla tím příležitost vzdělávat se i jinými způsoby než docházkou do škol a formou individuálního vzdělávání.
  • mohly vznikat rozmanité školy, vzdělávací centra apod.
  • umožnila nabízet rozličné sociálně vzdělávací služby, které by byly legitimními a plnohodnotnými variantami vzdělávání ke školní docházce a odpovídaly by potřebám znevýhodněných dětí a jejich rodin.
  • bylo možné nabízet dálkové, distanční a kombinované studium i další formy studia na všech stupních vzdělávání.
  • vzdělávací soustava byla prostupná, otevřená a umožňovala studovat jakoukoliv školu nezávisle na věku a dosaženém stupni vzdělání, pokud lidé splní kritéria školy pro přijetí a nároky na studium.
  • všichni účastníci ve vzdělávání byli nezávislí na jednotných rámcových vzdělávacích programech, které by tvořily nezávaznou nabídku.
  • každý měl možnost stanovovat si vlastní vzdělávací cíle a formy i způsoby hodnocení výsledků vzdělávání včetně možnosti nebýt hodnocen.
  • umožnila vytvářet vlastní kritéria pro prostorové, materiální i personální zajištění podmínek pro vzdělávání.
  • proměnila kontrolní organizace na organizace podporující, jejichž služby budou pro školy dobrovolné a výstupy nezávazné.

Náš cíl je změnit legislativu vzdělávání v ČR tak, aby umožnila naplňování potřeb všech účastníků ve vzdělávání. Rádi bychom se aktivně zapojili, otevřeli veřejnou diskusi a zahájili s Vámi jednání o řešeních, která tento cíl umožní naplnit. Tímto vás žádáme o návrh prvního termínu společného setkání.

Michaela Řeřichová
Vladimír Kamba
David Urubčík
Gabriela Ježková
Milota Kadaňková
Jaroslav Eremiáš
Jiří Košárek

Žáci plní povinnou školní docházku a studenti studují ve školách akreditovaných MŠMT.

Každá škola vypracovává vzdělávací či studijní program v souladu s platnou legislativou, která vymezuje vzdělávací obsah, předepisuje podmínky pro přijetí, klíčové kompetence a očekávané výstupy vzdělávání, kterých mají děti, žáci a studenti dosáhnout.

Školy jsou povinny hodnotit (tj. posuzovat míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu) a předepsaným způsobem vydávat vysvědčení a osvědčení o absolvování daného stupně vzdělání.

Jiným způsobem plnění povinné školní docházky je individuální (domácí) vzdělávání. O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce.

Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud jsou doloženy závažné důvody a  jsou zajištěny stanovené podmínky, a pokud osoba, která bude žáka vzdělávat, získala předepsané vzdělání.

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Ředitel školy za předepsaných okolností rozhodne o zrušení individuálního vzdělávání.

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a v oblasti umění též získání akademického titulu.

Česká školní inspekce mimo jiné zjišťuje, hodnotí a kontroluje podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.

Platná legislativa

Žáci plní povinnou školní docházku a studenti studují ve školách akreditovaných MŠMT.

Každá škola vypracovává vzdělávací či studijní program v souladu s platnou legislativou, která vymezuje vzdělávací obsah, předepisuje podmínky pro přijetí, klíčové kompetence a očekávané výstupy vzdělávání, kterých mají děti, žáci a studenti dosáhnout.

Školy jsou povinny hodnotit (tj. posuzovat míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu) a předepsaným způsobem vydávat vysvědčení a osvědčení o absolvování daného stupně vzdělání.

Jiným způsobem plnění povinné školní docházky je individuální (domácí) vzdělávání. O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce.

Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud jsou doloženy závažné důvody a jsou zajištěny stanovené podmínky, a pokud osoba, která bude žáka vzdělávat, získala předepsané vzdělání.

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Ředitel školy za předepsaných okolností rozhodne o zrušení individuálního vzdělávání.

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a v oblasti umění též získání akademického titulu.

Česká školní inspekce mimo jiné zjišťuje, hodnotí a kontroluje podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.

Platná legislativa

Odpověď ministra školství, pana Roberta Plagy

ŠANCE PRO VZDĚLÁVÁNÍ

PŘIPOJIT PODPIS ONLINE

VYTISKNOUT PDF

ENGLISH VERSION

JAK VIDÍME VZDĚLÁVÁNÍ V ČR?

CO POTŘEBUJEME (JINAK)?

ŠANCE PRO VZDĚLÁVÁNÍ

S D Í L E J T E

K O P Í R U J T E

MÁTE OTÁZKY?

NÁMĚT?

dopis@sanceprovzdelavani.cz